Γόρτυνα (Κρήτη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γόρτυνα (Κρήτη)

Equivalent terms

Γόρτυνα (Κρήτη)

Σχετικοί όροι

Γόρτυνα (Κρήτη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γόρτυνα (Κρήτη)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου

  • GRGSA-IRA GR GRGSA-IRA ADM. 18
  • Μέρος
  • 1923-1938

Στα βιβλία του αρχείου αποτυπώνονται οι Εκθέσεις Επιθεωρήσεων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ηρακλείου από τους Νομαρχιακούς Επιθεωρητές. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται τα εξής:
• Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Ηρακλείου, των ετών: 1926-1928, 1930-1931, 1935-1936.
• Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων Περιφέρειας Γόρτυνας, των ετών: 1923, 1934-1935, 1936-1937.
Από τις Εκθέσεις Επιθεωρήσεων αντλούνται πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες για τα σχολεία της εποχής, που αφορούν:

  1. στην κατάσταση των διδακτηρίων
  2. στην κατάσταση του αρχείου του σχολείου
  3. στη φοίτηση των μαθητών
  4. στο διδακτικό προσωπικό που επιθεωρείται
  5. στους μαθητές (στατιστικά στοιχεία, στοιχεία υγιεινής, επιδόσεων κλπ.)
  6. στον υλικό εξοπλισμό και τα εποπτικά μέσα
  7. στη βιβλιοθήκη και στον σχολικό κήπο.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου