Δωμάτια (Καβάλα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δωμάτια (Καβάλα)

Equivalent terms

Δωμάτια (Καβάλα)

Σχετικοί όροι

Δωμάτια (Καβάλα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δωμάτια (Καβάλα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή προσφυγικών εγγράφων Άγγελου Παπαβασιλείου

  • GRGSA-KAV COL216
  • Αρχείο
  • 1922-1933

• Ο φάκελος περιέχει έγγραφο διανομής αγρών της Τοπογραφικής υπηρεσίας Καβάλας του Υπουργείου Γεωργίας (1933)
Βιβλιάρια:
• οικογενειακό πρόσφυγα από Δωμάτια Μ. Ασίας του Γραφείου Εποικισμού Χώρας Σάμου (μετεγκατάσταση σε Δωμάτια Παγγαίου)
• προσφυγικό οικογενειακό εποικισμού (1922)

Παπαβασιλείου, Άγγελος

Συλλογή Χρυσόστομου Τσελεμπή

  • Μέρος
  • 1924-1935

Οι φάκελοι περιέχουν:
• Παραχωρητήριο αγρών
• Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)
Προσφυγικό οικογενειακό βιβλιάριο εποικισμού

Τσελεμπής, Χρυσόστομος