Δωμάτια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δωμάτια

Equivalent terms

Δωμάτια

  • UF Doğanbey

Σχετικοί όροι

Δωμάτια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δωμάτια

1 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή προσφυγικών εγγράφων Άγγελου Παπαβασιλείου

  • GRGSA-KAV COL216
  • Αρχείο
  • 1922-1933

• Ο φάκελος περιέχει έγγραφο διανομής αγρών της Τοπογραφικής υπηρεσίας Καβάλας του Υπουργείου Γεωργίας (1933)
Βιβλιάρια:
• οικογενειακό πρόσφυγα από Δωμάτια Μ. Ασίας του Γραφείου Εποικισμού Χώρας Σάμου (μετεγκατάσταση σε Δωμάτια Παγγαίου)
• προσφυγικό οικογενειακό εποικισμού (1922)

Παπαβασιλείου, Άγγελος