Μέρος ADM272 - Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους

Φάκελος δανείων Ποντίων Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (1) Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (2) Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (3) Βιβλίο: «Δάνειον εις παλιννοστούντας κατοίκους της Μικ. Ασσίας Νόμ. 2143 δρχ. 20.000.000 Νόμ. 266... Άρθρο 2 του Νόμου 2143/1920 που ορίζει το ανώτατο ύψος των δανείων που χορηγούνται με έγκριση του... Έναρξη χορήγησης δανείων προς παλιννοστήσαντες κατοίκους της Μικράς Ασίας από την Εθνική Τράπεζα Εγγύηση του Γενικού Λογιστηρίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για χορήγηση δανείων σε παλιν... Γνωστοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο της τροποποίησης του Νόμου περί χορηγήσεως δανείων στους εν Μ.... Ο Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προς χορήγηση δανείων στους εκ Μ. Ασίας π... Διαβίβαση προς το Γενικό Λογιστήριο του Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προ... Ο Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προς χορήγηση δανείων στους εκ Μ. Ασίας π... Τηλεγράφημα Γενικού Διευθυντή, Χ. Ροϊλού προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με την τροποποί... Διαβίβαση γνωμοδότησης του Δικαστικού Συμβούλου προς το Γενικό Λογιστήριο και εντολή του Υπουργεί... Γνωμοδότηση του Δικαστικού Συμβούλου προς το Υπουργείο Περιθάλψεως για χορήγηση εγγύησης στην Εθν... Έγγραφα της Επιτροπής Δανείων προς τους εκ Πόντου πρόσφυγας Διαβιβαστικό της Επιτροπής Δανείων προς τους εκ Πόντου πρόσφυγας προς τη Διεύθυνση του Γενικού Λο... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Φάκελος: «Αιτήσεις περί χορηγήσεως δανείων υπό της Εθν. Τραπέζης, εγγυήσει του κράτους εις κατοίκ... Γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αναγκαιότητα της άμε... Εντολή του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Γενικό Λογιστήριο για άμεση καταβολή των δανείων στους ... Αίτηση πρόσφυγα και γνωμοδότηση της Επιτροπής Χορήγησης Δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (1) Αίτηση πρόσφυγα και γνωμοδότηση της Επιτροπής Χορήγησης Δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (2) Βιβλίο Γενικού Λογιστηρίου, Γραφείο ΠΡΣ

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CSA ADM272

Τίτλος

Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους

Χρονολογία(ες)

  • 1919 - 1921 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

11 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο
ΑΒΕ 272: Ημερομηνία εισαγωγής: 22-09-1937

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  • Αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών με την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε πρόσφυγες από τη Ρωσία, τη Θράκη, τον Πόντο, την Μικρά Ασία.
  • Αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών με την Επιτροπή Ποντίων περί αλλαγής εγγυητών των δανείων
  • Συγκρότηση Επιτροπής Ποντίων
  • Αιτήσεις χορήγησης δανείου προσφύγων Πόντου, Δυτικής Θράκης
  • Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής χορήγησης δανείων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών