Μέρος EDU. 42.2 - Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ατομικό βιβλιάριο δημοδιδασκάλισσας προσφυγικής καταγωγής Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδάσκαλου σχολείου Παπαδατών Μακρυνείας Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα... Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα... Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (1) Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (2) Πίνακας προϋπηρεσίας και επιστημονικών προσόντων διδασκάλισσας Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μάστρου ... Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδασκάλου σχολείου Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας Ακριβές αντίγραφο πτυχίου διδασκάλισσας από τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών Θράκης Ακριβές αντίγραφο πτυχίου νηπιαγωγού από το Ζάππειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-AIT EDU. 42.2

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας

Χρονολογία(ες)

  • 1890-1961 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

10 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή και συνέχισαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στα ελληνικά σχολεία αφού προσκόμισαν τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τα σχολεία του οθωμανικού κράτους.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών (δασκάλων) προσφυγικής καταγωγής

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-e-n-a-48

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με σχολεία σε προσφυγικούς συνοικισμούς και πρόσφυγες ή προσφυγικής καταγωγής εκπαιδευτικούς δύνανται να αντληθούν από το σύνολο του αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (ΕΚΠ.42) και του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου (ΕΚΠ.43)

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι