Συλλογή COL156.03 - Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α, Κ62β)

Βιβλίο "Προσωπικού τελωνείων Σμύρνης", εξώφυλλο Φωτογραφία Αριστείδη Πιάγκου, Διευθυντή των Τελωνείων Σμύρνης Υπάλληλοι των τελωνείων Σμύρνης, εγγεγραμμένοι στο βιβλίο προσωπικού "Βιβλίον Εργατών Τελωνείου Σμύρνης" (1), εξώφυλλο "Βιβλίον Εργατών Τελωνείου Σμύρνης" (2) "Βιβλίον Εργατών Τελωνείου Σμύρνης" (3)

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CSA COL156.03

Τίτλος

Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α, Κ62β)

Χρονολογία(ες)

  • 1920-1922, 1838, 1853 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

2 βιβλία και 18 σφραγίδες

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Πιάγκος, Αριστείδης (τέως Γενικός Διευθυντής των Τελωνείων Σμύρνης)
Ημερομηνία δωρεάς: 28/5/1953
ΑΒΕ: 421

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Δύο (2) βιβλία των ετών 1920-1922 "Προσωπικού Τελωνείων Σμύρνης" και "Εργατών Τελωνείου Σμύρνης" και δέκα οκτώ (18) σφραγίδες των Τελωνείων Σμύρνης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι