Μέρος ADM1.1, ADM1.2 - Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

Έγγραφο του Υποδιοικητή Κόνιτσας σχετικά με την εγκατάσταση προσφύγων στα όρια της Υποδιοίκησης (1) Έγγραφο του Υποδιοικητή Κόνιτσας σχετικά με την εγκατάσταση προσφύγων στα όρια της Υποδιοίκησης (2) Αναφορά του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το έργο του υπέρ των προσφύγων στην περιοχή τ... Αναφορά του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το έργο του υπέρ των προσφύγων στην περιοχή τ... Αναφορά του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το έργο του υπέρ των προσφύγων στην περιοχή τ... Έγγραφο του Υποδιοικητή Μαργαριτίου προς τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου για την κατάσταση των προσφύ... Έγγραφο του Υποδιοικητή Μαργαριτίου προς τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου για την κατάσταση των προσφύ... Έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδος προς τον Διοικητή Χωροφυλακής Ηπείρου περί των αφιχθ... Έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά... Έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά... Έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά... Έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την απογραφή των προσφύγων που ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την απογραφή των προσφύγων που ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την απογραφή των προσφύγων που ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την απογραφή των προσφύγων που ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά μέτρα για  την αποκατάσταση προσφύ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά μέτρα για  την αποκατάσταση προσφύ... Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με περίθλαψη θυμάτων π... Έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με τη διενέργεια καταγραφ... Εγκύκλιος Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την ανάγκη εξεύρεσης εργασίας α... Έρανος υπέρ προσφύγων Υποδιοίκησης Παραμυθίας (1) Έρανος υπέρ προσφύγων Υποδιοίκησης Παραμυθίας (2) Τηλεγράφημα του Υπουργείου Περιθάλψεως προς Υπουργείο Υγιεινής σχετικά με λήψη μέτρων για θέματα ... Πίνακας προσφύγων της περιφέρειας Υποδιοικήσεως Ιωαννίνων (1) Πίνακας προσφύγων της περιφέρειας Υποδιοικήσεως Ιωαννίνων (2) Έγγραφο του Νομάρχη Πρεβέζης προς τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου σχετικά με την υποβολή απαραίτητων ... Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με εξακρίβωση του ποσού... Διαβίβαση διαταγής του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς το Γενικό Στρατηγείο Θεσσαλονίκης σχετικά με... Έγγραφο του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου σχετικά... Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου σχετικά με έξοδα για τη λήψη έκ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAE ADM1.1, ADM1.2

Τίτλος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1933 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

30 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1913 - 1955)

Administrative history

Οι απελευθερωμένες με τους Βαλκανικούς Πολέμους Νέες Χώρες (Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη και Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου) δεν ενσωματώθηκαν άμεσα στη διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Βασιλείου. Στις Νέες Χώρες ο τρόπος διοίκησης καθορίστηκε με τον νόμο 4134 του Φεβρουαρίου του 1913 «περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών» που εισήγαγε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα με επικεφαλής τον Γενικό Διοικητή με ευρύτατες εξουσίες και με δικαίωμα έκδοσης νομοθετικών πράξεων. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο συγκροτήθηκαν οι Γενικές Διοικήσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Η Γενική Διοίκηση Ηπείρου περιλάμβανε, αρχικά, τους νομούς Ιωαννίων και Πρέβεζας που τα διοικητικά τους όρια αντιστοιχούσαν στους μετέπειτα νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και είχε έδρα τα Ιωάννινα. Η Γενική Διοίκηση Ηπείρου σύμφωνα με σχετική απόφαση τον Μάρτιο του 1913 διαθρώνονταν στα εξής Τμήματα: Δικαστικό, Λογιστικό και Ταμειακό, Πολιτικό και Διοικητικό, Ταχυδρομικό - Τηλεγραφικό και Τηλεφωνικό, Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας, Οικονομικό, Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγειονομικό ή Δημόσιας Υγείας, Γεωμετρικό Γραφείο, Γραφείο Κτηματολογίου, Υπηρεσία Κτηματολογίου και Δασική Υπηρεσία. Το 1915 οι Γενικές Διοικήσεις καταργήθηκαν για να ανασυσταθούν το 1918. Το 1925 με Νομοθετικό Διάταγμα του δικτάτορα Πάγκαλου η Γενική Διοίκηση Ηπείρου καταργήθηκε εκ νέου για ανασυσταθεί πάλι το 1926. Το 1955 με τον Νόμο 3200 οι Γενικές Διοικήσεις καταργήθηκαν οριστικά ως θεσμός διοικητικής διάρθωσης του ελληνικού κράτους.
Πηγή: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ιωαννίων - Μάρθα Παπαδοπούλου-Κώτση, Το Αρχείο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου 1913-1923, Ιωάννινα 1993.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

• Διοικητική αλληλογραφία για την αγροτική αποκατάσταση προσφύγων.
• Ζητήματα σύγκρουσης προσφύγων και γηγενών για κτηματικές διαφορές
• Περί ανεγερθέντων και υπό ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών και έργων κοινής ωφελείας
• Αποκατάσταση προσφύγων. Προσφυγικός συνοικισμός. Παραγκούχοι Ιωαννίνων (ονομαστικές καταστάσεις, αιτήσεις μεταφοράς παραπηγμάτων, περί άρσεως προσφυγικών παραγκών)
• Εγγραφή στο Μητρώο προσφύγων
• Στατιστικοί πίνακες-Δελτία απογραφής προσφύγων
• Διοικητική αλληλογραφία για την αγροτική αποκατάσταση προσφύγων.
• Περί καταρτισμού αγροτικού μητρώου δικαιούχων προσφύγων ανταλλαξίμων αγροτών
• Περί ανεγέρσεως συνοικισμού προσφύγων στην Ήπειρο στα Ιωάννινα σε Ανατολή και Μπάφρα, στο Δήμο Πωγωνίου σε Χρυσοράχη (Ζαγόριανη), Δελβινάκι και Κόνιτσα, στην Θεσπρωτία σε Ηγουμενίτσα, Παραμυθιά, Μαργαρίτι και Φιλιάτες, στην Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα στο Κάστρο Αγίου Ανδρέα και Σινώπη, στην Πάργα, στην Άρτα και στην Αμφιλοχία.
• Παροχή βοηθημάτων και επιδομάτων σε πρόσφυγες
• Έρανοι και δωρεές υπέρ προσφύγων
• Επισιτισμός
• Αντιμετώπιση εκκρεμών ζητημάτων μετά την κατάργηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, 1930.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/74dk-am78-nwh5 και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/ef72-k76r-m6et

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης