Αρχείο PRI153.01 - Αρχείο "Etablis" (Κ398)

Εγγραφές από το βιβλίο της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών στις οποίες κατα... Εγγραφές από το βιβλίο της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών στις οποίες κατα...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CSA PRI153.01

Τίτλος

Αρχείο "Etablis" (Κ398)

Χρονολογία(ες)

  • 1927-1931 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

5 dvd (72 ηλεκτρονικοί φάκελοι / ψηφιοποιημένα βιβλία), jpg, pdf

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Οικουμενική Συνομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Ουζούνογλου Νικόλαος),
Ημερομηνία δωρεάς: 2/6/2017
ΑΒΕ 2081

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  1. Τα τέσσερα (4) πρώτα dvd περιέχουν ψηφιακά αντίγραφα των τόμων/βιβλίων, στα οποία καταγράφηκαν από την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών τα στοιχεία των Κωνσταντινουπολιτών που χαρακτηρίστηκαν ως Etablis και εξαιρέθηκαν της Ανταλλαγής, όπως προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάνης (72 βιβλία αποθηκευμένα σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους).
  2. Το πέμπτο (5ο) dvd περιέχει το τελικό προϊόν της καταγραφής των στοιχείων από την Οικουμενική Συνομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Εργαλείο έρευνας σε ΔΙΠΑΠ

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Αρχείο Κοινωνίας των Εθνών

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Λείπουν οι φάκελοι 44, 75,76,77,78

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών