Αρχείο EDU1 - Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Εξώφυλλο του Μαθητολογίου των σχολικών ετών 1922/23 – 1923/24 Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 9 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 9 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 10 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 10 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 11 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 11 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 12 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 12 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1923/24 σελ. 16 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1923/24 σελ. 16 (2)

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GRGSA-MAG EDU1

Τίτλος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Χρονολογία(ες)

  • 1898-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Επτά (7) Βιβλία σχολείου, χαρτώο υπόστρωμα

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1882 - 1929)

Διοικητική ιστορία

Το σχολείο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1882 ως Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου (ΦΕΚ 142/22.10.1882) και από το σχολικό έτος 1929-1930 (με τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929) μετονομάστηκε σε 1ο (Μικτό) Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Τα σχολικά έτη 1922/23 και 1923/24 το ποσοστό των προσφύγων μαθητών ανερχόταν στο 32,1% και 26,5% του μαθητικού του δυναμικού αντίστοιχα, λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων στις καπναποθήκες και στα σχολεία της συνοικίας Μεταμόρφωσης, όπου βρισκόταν το 1ο Αρρένων.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή.
Φορέας παράδοσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.
ΑΒΕ 006.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γενικοί Έλεγχοι (Β. 1-2, 1898/99-1928/29), Μαθητολόγια (Β. 3-7, 1898/99-1927/28)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2020-10-22

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών