Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Χίου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CHI

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Χίου

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Χίου

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κοραή 2 (είσοδος επί της Δωροθέου Πρωίου)

Τοποθεσία

Χίος

Περιοχή

Χίος

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2271044241

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Χίου είναι περιφερειακή Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. που υπάγονται στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. Βασικός σκοπός τους είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της Χίου, των Ψαρών & των Οινουσσών καθώς και η αξιοποίησή του.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Χίου φιλοξενούνται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης «Κοραής» Χίου, όπου σε χώρο 90 τ.μ. περίπου στεγάζονται τα γραφεία και το αναγνωστήριο με το παλαιότερο υλικό (νοταριακοί κώδικες). Τα υπόλοιπα αρχεία και συλλογές φυλάσσονται σε δύο μισθωμένους χώρους 150 και 350 τ.μ.

Συλλογές

Από τα πιο σημαντικά αρχεία που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Χίου είναι οι χειρόγραφοι κώδικες που χρονολογούνται από το 1620 ως το 1914.

Πρόκειται για νοταριακούς, κοινοτικούς, και εκκλησιαστικούς κώδικες, έγγραφα καθώς και κτηματολόγια των κοινοτήτων της Χίου, όπου, μέσα από καθημερινές συναλλαγές, αποτυπώνεται ανάγλυφα η κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού κατά την περίοδο αυτή.

696 από αυτούς τους κώδικες έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησης τεκμηρίων των Γ.Α.Κ.

Στα Γ.Α.Κ. Χίου απόκεινται επίσης αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών της Χίουα, δημοτικά και κοινοτικά αρχεία, αρχεία των σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού, αρχεία επιχειρήσεων και συλλογές ιδιωτών.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Χίου λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08.30-14.30 ή και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκτός Χίου ερευνητές.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τα αρχεία που φυλάσσονται στην υπηρεσία από το Βιβλίο Εισαγωγής Αρχείων και τους υπάρχοντες αναλυτικούς καταλόγους.

Οι ερευνητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ταξινομημένα αρχεία, με τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. Για την μελέτη αρχειακού υλικού οφείλουν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση. Οι ερευνητές έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή (με τις σχετικές αρχειονομικές ενδείξεις) και να καταθέτουν στα Αρχεία ένα αντίτυπο (βιβλίο, ανάτυπο κλπ.) της δημοσιευμένης εργασίας τους.

Τα Αρχεία Ν. Χίου ανταποκρίνονται και σε αιτήματα ατόμων ή φορέων που υποβάλλλονται τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή πληροφοριών και αποστολή καταλόγων ή και αντιγράφων αρχειακού υλικού.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Στους ερευνητές χορηγούνται φωτοαντίγραφα (όταν η κατάσταση του αρχειακού υλικού το επιτρέπει) ή/και ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (σχολικών, δικαστικών, δημοτικών κ.λπ εγγράφων) χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και με τους ίδιους γενικούς όρους χορήγησης απλών αντιγράφων .

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κοραή 2 (είσοδος επί της Δωροθέου Πρωίου)
Χίος, Χίος